Douglas da Silva

Jiu-Jitsu Trainer

Biography:

Douglas da Silva

1 year as Jiu-Jitsu Black Belt

Age: 31

Weight: 82kg

Skills: Kids Jiu-Jitsu  & Boys Jiu-Jitsu & Men Jiu-Jitsu