Mirella Regia Ferreira

Jiu-Jitsu Trainer

Biography:

Jiu-Jitsu Trainer

1 year as jiu Jitsu black belt

Age: 29

Weight: 60 kg

Skills: Kids Jiu-Jitsu  & Ladies Jiu-Jitsu & Girls Jiu-Jitsu